KLAUZULA INFORAMCYJNA
Administratorem danych osobowych jest firma P.P.H.U. ReBaNo z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań.
Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@rebano.pl.
Poniżej zamieszczamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia szkoleń, w tym w szczególności wydania odpowiednich potwierdzeń i certyfikatów udziału w szkoleniu oraz przeprowadzeniu egzaminów.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do udziału w szkoleniu. Zakres danych osobowych wynika z przepisów prawa dotyczących przeprowadzanych szkoleń oraz wydawania certyfikatów i nadawania uprawnień.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit b RODO w zakresie w jakim przetwarzamy dane w celu zawarcia i wywiązania się z zawartej umowy dotyczącej przeprowadzenia szkolenia;
  • 6 ust. 1 lit e RODO w zakresie w jaki przetwarzanie danych oraz ich zakres wynika z przepisów prawa związanych z tematyką szkoleń oraz wydawanymi certyfikatami.
  • 6 ust. 1 lit f RODO w zakresie w jakim poprosimy Panią/Pana o wyrażenie opinii na temat przeprowadzonego szkolenia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest badanie satysfakcji klienta i doskonalenie naszych usług.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia kolejnego roku od zgłoszenia zakończenia korzystania z szkoleń lub egzaminów, jak i zgłoszenia zakończenia korzystania z uzyskanych w ich wyniku certyfikatów oraz uprawnień.
 1. Dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji łączącej nas umowy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w zakresie w jakim przetwarzamy dane w celu zawarcia i wywiązania się z zawartej umowy.
 4. Dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku rachunkowego, w którym została zawarta umowa.
 1. Dane przetwarzamy w celu przedstawienia Pani/Panu naszej oferty oraz nawiązania współpracy biznesowej.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: wyrażonej wcześniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b. prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO), który polega na rozwoju naszego przedsiębiorstwa poprzez nawiązywanie współpracy biznesowej oraz poszerzaniu bazy klientów, usługobiorców oraz współwykonawców.
 3. Dane osobowe pozyskaliśmy:
  • od Pani/Pana w momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie ofert handlowych lub
  • pozyskaliśmy je z publicznie dostępnych baz: Katalog firm: „chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja”; wentylacja.com.pl; biznesfinder.pl; spawalnictwo.com.pl; panoramafirm.pl. W takim przypadku przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych – dane adresowe/kontaktowe, informacje o profilu działalności przedsiębiorstwa podane do publicznej wiadomości w wyżej wymienionych źródłach.
 4. Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody lub do czasu wyczerpania się ich przydatności do realizowanego celu przetwarzania.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie bieżącej korespondencji i udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu zawarcia lub wykonania umowy w przypadku gdy korespondencja dotyczy łączącej nas umowy lub w przypadku, gdy wykonujemy działania na Pani/Pana żądanie osoby przed zawarciem umowy (przykładowo przesyłamy wycenę naszych usług na Pani/Pana prośbę). Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem.
  • 6 ust. 1 lit f RODO, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie bieżącej korespondencji w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania, kontakt i korespondencja z klientem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do podjęcia korespondencji z nami i umożliwienia nam ustosunkowania się do przesłanej korespondencji.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim zakres żądanych przez Administratora danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu pracy;
  • 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie w jakim przesyła nam Pani/Pan dodatkowe dane osobowe np. wizerunek zawarty w CV.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych wychodzących poza żądany przez Administratora zakres jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji oraz na jej wynik.
 2. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach dane osobowe będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 1. Dane osobowe przetwarzać będziemy w celach promocji naszej działalności.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 49 ust. 1 lit a RODO, czyli Pani/Pana zgoda.
 3. W przypadku zgody na umieszczenie wizerunku na portalu społecznościowym Facebook informujemy, że takie przetwarzanie łączy się z przekazywaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy – jako że podmiot będący właścicielem portalu ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki (czyli w tak zwanym: „państwie trzecim”). Informujemy, że w związku z takim przekazywaniem skorzystanie z ochrony, a w szczególności z uprawnień przyznanych przez RODO może być znacznie utrudnione lub niemożliwe z uwagi na obowiązujące na terytorium USA przepisy gwarantujące rządowym agencjom wywiadowczym dostęp do danych osobowych przetwarzanych na tym terytorium.
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez portal Facebook znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 1. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. ust. 1 lit. f RODO) jakim jest realizacja celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie naszego zakładu oraz ochrona mienia Administratora.
 2. Dane będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 3. Przekazanie danych osobowych w postaci wizerunku wynika z wewnętrznych zasad organizacyjnych Administratora i jest konieczne do tego aby wejść na teren zakładu.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przeniesienia danych osobowych do innego administratora; usunięcia danych osobowych. Zakres przysługujących uprawnień wynika z art. 15 – 20 RODO.
 2. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO).
 3. Powyższe uprawnienia można wykonać kontaktując się z Administratorem pisząc na adres e-mail marketing@rebano.pl lub biuro@rebano.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
 4. Ma Pani/Pan również prawo do złożenia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody to, wskazujemy iż w każdym przypadku takiego przetwarzania jej udzielenie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość korzystania z naszych usług w szczególności udziału w szkoleniach lub w rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Udzielona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:
 1. dostarczające i utrzymujące wykorzystywane przez nas oprogramowanie oraz serwisujące nasze serwery informatyczne oraz urządzenia;
 2. nasi podwykonawcy oraz podmioty, z którymi współpracujemy przy organizacji szkoleń oraz w ramach współpracy biznesowej;
 3. w przypadku umieszczenia ogłoszenia o pracę na portalach ogłoszeniowych odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty będące właścicielami tych portali;
 4. kancelarie prawne obsługujące nas w bieżącej działalności;
 5. firmy kurierskie lub Poczta Polska – w związku z przesyłaną korespondencją;
 6. dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom trzecim w celu nadania odpowiednich uprawnień i certyfikatów i ujawnia je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług szkoleniowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (www.rebano.pl) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 3. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 4. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.