Czas trwania szkolenia: 2 dni Koszty: Cena detaliczna: 970 PLN netto szkolenie + Cena detaliczna: 380 PLN netto egzamin

Koszt szkolenia dla jednej osoby obejmuje dwudniowe szkolenie oraz egzamin przeprowadzany przez firmę zewnętrzną. Zgodnie z wymogami ustawy, egzamin nie jest przeprowadzany przez firmę ReBaNo lecz przez firmę Termoklima Paweł Olszewski numer certyfikatu jednostki oceniającej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego: FGAZ-E/27/0002/20.

Należy pamiętać, że to osoba egzaminowana musi dopilnować, by szkolenie i egzamin były przeprowadzane przez różne jednostki uprawnione. W trakcie szkolenia i egzaminu zapewniony jest bufet (napoje zimne i ciepłe oraz ciastka) oraz w szkoleniach obiad dla każdego uczestnika szkolenia (każdego dnia).

Firma ReBaNo w dniu 4 lutego 2016 roku została pozytywnie zweryfikowana przez Urząd Dozoru Technicznego i uzyskała prawo do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminu Certyfikat dla Personelu, wynikającego z Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z 15 maja 2015 roku. Numer certyfikatu jednostki szkoleniowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego: FGAZ-S/27/0007/16.

 1. Podstawy termodynamiki
 2. Podstawy Chłodnictwa
 3. Komponenty instalacji chłodniczych
 4. Czynniki chłodnicze i ich wypływ na środowisko
 5. Kontrola urządzenia przed uruchomieniem
 6. Kontrola szczelności
 7. Sprężarki chłodnicze
 8. Skraplacz
 9. Parownik
 10. Elementy rozprężające czynnik
 11. Pozostałe elementy układu
 12. Operatorzy
 13. Rurociągi instalacji chłodniczej
 14. Znakowanie urządzeń
 15. Certyfikacja i procedury
 16. Egzamin Państwowy

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna: 550 PLN netto

Zapraszamy na szkolenie z zakresu obowiązków operatora.

Podczas warsztatów zostaną poruszone kwestie dotyczącego tego za co odpowiedzialny jest operator praktycznie.

 1. Ograniczenie emisji do środowiska
 2. Prowadzenie dokumentacji – Karty Urządzenia, CRO
 3. Kontrole szczelności
 4. Prowadzenie odzysku
 5. Posługiwanie się odpowiednim wyposażeniem technicznym
 6. Sprawozdawczość i prowadzenie ewidencji
 7. Znakowanie produktów i urządzeń instalacji
 8. Ponoszenie opłat

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna: Koszt 550 PLN netto

Zapraszamy na warsztaty z zakresu złożenia sprawozdań do Bazy Danych Sprawozdań (BDS). Podczas warsztatów przekazana zostaje wiedza jak wykonać takie sprawozdanie, oraz każdy z uczestników po takich zajęciach będzie miał złożone sprawozdanie dla swojej firmy do BDS. Należy pamiętać, iż sprawozdanie należy złożyć do 28 lutego 2024 r. za rok poprzedni.

Należy przygotować Kartę czynnika chłodniczego oraz laptopa.

 1. Przygotowanie firmy do złożenia sprawozdań
 2. Składanie sprawozdań
 3. Znakowanie urządzeń, butli i pojemników zawierających SZWO i F-GAZY
 4. Etykietowanie urządzeń
 5. Kontyngenty na f-gazy
 6. Procedury w firmie posiadającej Certyfikat dla Przedsiębiorcy

Czas trwania szkolenia: 2 dni Koszty: Cena detaliczna: 760 PLN netto szkolenie Opłata za egzamin według cennika UDT = 268,33 PLN brutto

 

Szkolenie kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Szkolenie i egzamin odbywają się w tej samej lokalizacji.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.

 1. Wykonywanie dozoru technicznego dla butli, ich badania i naprawy
 2. Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 3. Informacje szczegółowe o gazach
 4. Konstrukcja butli i ich zasadnicze parametry
 5. Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 6. Znakowanie butli
 7. Napełnianie butli – czynności robocze i kontrolne
 8. Ogólne zalecenia BHP

Warsztaty Klimatyzacja / Chłodnictwo

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, przygotowujące do szkolenia F-gazowego Koszty: Cena detaliczna: 450 PLN netto

Zapraszamy na warsztaty z zakresu Klimatyzacji / Chłodnictwa na których każdy z uczestników będzie mógł zapoznać się z tematyką od strony praktycznej. Podczas warsztatów wykonujemy podłączanie urządzeń, odzysk czynnika, próżnie, kontrole szczelności, łączenie elementów. Jest to szkolenie przygotowujące i uzupełniające do szkolenia z Certyfikatu dla Personelu.

 1. Budowa układów chłodniczych
 2. Bilans chłodniczy – dane wejściowe, sposób obliczania, parametry otoczenia, margines bezpieczeństwa
 3. Dobór podstawowych urządzeń – kolejność, zasada doboru, parametry pracy, margines błędu
 4. Dobór elementów dodatkowych – zastosowanie, kolejność, zasada doboru, parametry pracy, margines błędu
 5. Błędy doboru urządzeń,
 6. Sposoby łączenia rurociągów: rodzaje połączeń, narzędzia i elementy połączeń
 7. Wykonywanie połączeń różnymi metodami i różnymi rodzajami narzędzi
 8. Wykonywanie podłączanie manometrów pod urządzenia bez strat czynnika
 9. Wykonywanie odpowietrzania i osuszania układu
 10. Wykonywanie kontroli szczelności różnymi metodami i sposobami
 11. Wykonywanie nadciśnieniowych i podciśnieniowych prób szczelności
 12. Napełniania instalacji czynnikiem
 13. Odzysk czynnika z instalacji
 1. Zasada działania instalacji klimatyzacyjnej
 2. Dobór urządzeń
 3. Rodzaje instalacji klimatyzacyjnej – monoblok, split, multi-split, VRF,
 4. Rodzaje i zastosowanie jednostek wewnętrznych
 5. Zasady montażu jednostek zewnętrznych i wewnętrznych
 6. Sposoby łączenia rurociągów: rodzaje połączeń, narzędzia i elementy połączeń
 7. Uruchomienie – przygotowanie, kontrola, próby, napełnienie i odbiory – przepisy i praktyka
 8. Nieprawidłowa praca urządzeń – objawy, symptomy, zagrożenia oraz usuwanie przyczyn i skutków awarii
 9. Najczęstsze błędy montażowe i serwisowe
 10. Wyposażenie serwisowe dla obsługi instalacji klimatyzacyjnych
 11. Sposoby użytkowania narzędzi chłodniczych
 12. Obsługa codzienna: obowiązki, zasady i zakres
 13. Sposoby łączenia rurociągów: rodzaje połączeń, narzędzia i elementy połączeń
 14. Wykonywanie połączeń różnymi metodami i różnymi rodzajami narzędzi
 15. Wykonywanie podłączanie manometrów pod urządzenia bez strat czynnika
 16. Wykonywanie odpowietrzania i osuszania układu
 17. Wykonywanie kontroli szczelności różnymi metodami i sposobami
 18. Wykonywanie nadciśnieniowych i podciśnieniowych prób szczelności
 19. Napełniania instalacji czynnikiem
 20. Odzysk czynnika z instalacji

Czas trwania szkolenia: 4 dni Koszty: Cena detaliczna 3025 PLN netto / osoby

Amoniak + HC + syntetyczne – podstawy serwis/projektowanie (stopień I), głownie teoria

 1. Budowa układów pompowych
 2. Omówienie sprężarek otwartych i półhermetycznych
 3. Omówienie sprężarek jednośrubowych, dwuśrubowych oraz tłokowy
 4. Skraplacze powietrzne
 5. Skraplacze natryskowo – wyparne
 6. Parowniki zalewowe
 7. Parowniki rurowe
 8. Płyty zamrażalnicze
 9. Elementy rozprężne
 10. POC
 11. Odolejacze I i II stopnia
 12. Układy chłodzenia oleju
 13. Instalacja czynnika chłodniczego
 14. Automatyka podstawowa i dodatkowa
 15. Ciśnienia pracy
 16. Budowa zaworów regulacyjnych
 17. Budowa zaworów bezpieczeństwa
 18. BHP amoniak
 19. BHP węglowodory
 20. BHP czynniki syntetyczne
 21. Zakazy
 22. Zapoznanie się z pracującą pompową instalacją szkoleniową oraz zastosowanych na niej rozwiązaniach.
 23. Wymagania eksploatacyjne
 24. Uprawnienia G2 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania

Czas trwania szkolenia: 4 dni Koszty: Cena detaliczna 3025 PLN netto / osoby

Amoniak + HC + syntetyczne – szkolenie II stopnia dla serwisu, głównie zajęcia praktyczne

 1. Ciśnienia pracy
 2. Zabezpieczenia ciśnieniowe
 3. Zabezpieczenia elektryczne
 4. Wymiana oleju
 5. Wycieki czynnika: znajdywanie i usuwanie
 6. Powietrze w instalacji
 7. Woda w instalacji
 8. Nieprawidłowy czynnik lub jego skład
 9. Typowe awarie
 10. Odzysk czynnika
 11. Chłodzenie oleju
 12. Regulacja pracy POC
 13. Stacje zaworowe – budowa i regulacja
 14. Odzysk czynnika z wybranych fragmentów instalacji
 15. Regulacja i serwis zaworów regulacyjnych
 16. Regulacja i serwis zaworów bezpieczeństwa
 17. Uprawnienia i przepisy
 18. Czynności eksploatacyjne i serwisowe
 19. Uprawnienia G2 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania

Czas trwania szkolenia: 2 dni Koszty: Cena detaliczna 1650 PLN netto / osoby

Amoniak + HC + syntetyczne – szkolenie II stopnia serwis/projektowanie

 1. Budowa układów grawitacyjnych
 2. Różnice między instalacjami ciśnieniowymi, pompowymi a grawitacyjnymi
 3. Wymienniki płytowe
 4. Elementy rozprężne
 5. Instalacja cieczy schładzanej
 6. Instalacja cieczy ogrzewanej
 7. Wieże chłodnicze
 8. POC w aplikacjach grawitacyjnych
 9. Linia olejowa
 10. Automatyka podstawowa i dodatkowa
 11. Zapoznanie się z pracującą grawitacyjną instalacją szkoleniową (skraplacz i parownik – wymiennik płytowy) oraz zastosowanych na niej rozwiązaniach

Czas trwania szkolenia: 4 dni Koszty: Cena detaliczna 3025 PLN netto / osoby

Podstawy serwis/projektowanie (stopień I)

 1. Typy instalacji podkrytycznych
 2. Budowa instalacji – schematy rozwiązań
 3. Linia olejowa
 4. Parowniki
 5. Instalacja chłodnicza
 6. Strona wysokiego ciśnienia – rozwiązanie
 7. Skraplanie CO2
 8. Elementy rozprężne
 9. Wymienniki płytowe
 10. Automatyka podstawowa i dodatkowa
 11. Zapoznanie się z pracującą instalacją podkrytyczną CO2
 12. Ciśnienia pracy
 13. Nastawy układu sterowania
 14. Ciśnienia w czasie postoju
 15. Przepisy BHP dla CO2
 16. Wymagane uprawnienia
 17. Prace eksploatacyjne, serwisowe oraz kontrolne
 18. Uprawnienia CO2 eksploatacja
 19. Separator ciekłego czynnika

Czas trwania szkolenia: 4 dni Koszty: Cena detaliczna 3245 PLN netto / osoby

Szkolenie II stopnia serwis/projektowanie

 1. Typy instalacji transkrytycznych
 2. Budowa instalacji – schematy rozwiązań
 3. Linia olejowa
 4. Sprężarki PK, MK, TK – zastosowanie i praca
 5. Parowniki
 6. Chłodnice gazu
 7. Dochłodzenie, przechłodzenie i skroplenie
 8. Kaskada
 9. Dochłodzenie czynnika
 10. Instalacja chłodnicza
 11. Strona wysokiego ciśnienia – rozwiązanie
 12. Schładzanie i skraplanie CO2
 13. Elementy rozprężne
 14. Zbiorniki CO2
 15. Odzysk ciepła
 16. Automatyka podstawowa i dodatkowa
 17. Zapoznanie się z pracującą instalacją podkrytyczną CO2
 18. Ciśnienia pracy
 19. Nastawy układu sterowania
 20. Ciśnienia w czasie postoju
 21. Przepisy BHP dla CO2
 22. Wymagane uprawnienia
 23. Prace eksploatacyjne, serwisowe oraz kontrolne
 24. Separator ciekłego czynnika

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna 1375 PLN netto / osoby

Szkolenie III stopnia projektowanie/serwis

 1. Budowa układu
 2. Rozwiązania techniczne
 3. Ciśnienia pracy
 4. Ciśnienia postojowe
 5. Układ cieczy ogrzewanej
 6. Praca parownika
 7. Schładzanie CO2
 8. Skraplanie CO2
 9. Układ sterowania
 10. Zastosowana automatyka i jej regulacja
 11. Dochłodzenie
 12. Separator ciekłego czynnika

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna 1375 PLN netto / osoby

Szkolenie III stopnia projektowanie/serwis

 1. Budowa układu
 2. Rozwiązania techniczne
 3. Chłodzenie
 4. Grzanie
 5. Ciśnienia pracy
 6. Ciśnienia postojowe
 7. Praca wymiennika płytowego
 8. Praca wymiennika powietrznego
 9. Schładzanie CO2
 10. Skraplanie CO2
 11. Układ sterowania
 12. Rewersja układu
 13. Zastosowana automatyka i jej regulacja
 14. Dochłodzenie

Czas trwania szkolenia: 4 dni Koszty: Cena detaliczna 3575 PLN netto / osoby

Szkolenie III stopnia dla serwisu, głównie zajęcia praktyczne

 1. Ciśnienia pracy
 2. Zabezpieczenia ciśnieniowe
 3. Zabezpieczenia elektryczne
 4. Wymiana oleju
 5. Wycieki czynnika: zagrożenia, znajdywanie i usuwanie
 6. Powietrze w instalacji
 7. Woda w instalacji
 8. Nieprawidłowy czynnik lub jego skład
 9. Typowe awarie
 10. Odzysk czynnika z wybranych fragmentów instalacji
 11. Chłodzenie oleju
 12. Powrót oleju
 13. Odolejacze
 14. Filtry oleju
 15. Regulacja poziomu oleju
 16. Odzysk czynnika z wybranych fragmentów instalacji
 17. Regulacja i serwis zaworów regulacyjnych
 18. Regulacja i serwis zaworów bezpieczeństwa
 19. Uprawnienia i przepisy
 20. Czynności eksploatacyjne i serwisowe
 21. Uprawnienia G2 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania

Czas trwania szkolenia: 2 dni lub 1 dzień (wersja skrócona)

Koszty: Cena detaliczna 1045 PLN netto / osoby | 2 dni lub 605 PLN netto / osoby - 1 dzień

 

Zapraszamy na szkolenie praktyczne z zakresu chłodnictwa. Jest to szkolenie II stopnia dla osób posiadających certyfikat f-gazowy, prowadzone tylko w wersji stacjonarnej.

Jest to szkolenie w całości praktyczne. W trakcie szkolenia wykonujemy czynności serwisowe i regulacyjne na agregacie chłodniczym, obserwując równocześnie wpływ tych zmian na pracę instalacji. Przeprowadzane są też symulowane awarie oraz analiza parametrów pracy w trakcie pracy awaryjnej urządzenia.

 1. Regulacja pracy sprężarki.
 2. Stan skupienia czynnika za sprężarką.
 3. Ciśnienie tłoczenia a ciśnienie skraplania.
 4. Kontrola poziomu oleju w sprężarce.
 5. Regulacja pracy skraplacza.
 6. Regulacja ciśnienia skraplania.
 7. Regulacja wydajności skraplacza w trybie skokowym.
 8. Regulacja wydajności skraplacza w trybie płynnym.
 9. Regulacja zaworu stałego ciśnienia skraplania.
 10. Symulacja typowych awarii skraplacza.
 11. Zmiana stanu skupienia czynnika w zależności od trybu pracy skraplacza.
 12. Zmiana poboru prądu przez sprężarkę w zależności od trybu pracy skraplacza.
 13. Zmiana ciśnienia czynnika chłodniczego w układzie w zależności od trybu pracy skraplacza.
 14. Zmiana temperatury czynnika chłodniczego w układzie w zależności od trybu pracy skraplacza.
 15. Praca zaworu rozprężnego w zależności od stanu skupienia czynnika.
 16. Regulacja zaworu rozprężnego.
 17. Typowe awarie zaworu rozprężnego.
 18. Ustawienie przegrzania na parowniku za pomocą zaworu rozprężnego.
 19. Regulacja pracy parownika.
 20. Regulacja ciśnienia parowania.
 21. Regulacja wydajności parownika w trybie skokowym.
 22. Regulacja wydajności parownika w trybie płynnym.
 23. Regulacja zaworu stałego ciśnienia parowania.
 24. Symulacja typowych awarii parownika.
 25. Zmiana stanu skupienia czynnika w zależności od trybu pracy parownika.
 26. Zmiana poboru prądu przez sprężarkę w zależności od trybu pracy parownika.
 27. Zmiana ciśnienia czynnika chłodniczego w układzie w zależności od trybu pracy parownika.
 28. Zmiana temperatury czynnika chłodniczego w układzie w zależności od trybu pracy parownika.
 29. Symulacja braku odbioru ciepła na parowniku.
 30. Praca separatora ciekłego czynnika na ssaniu.
 31. Odszranianie powietrzem, grzałkami elektrycznymi i gorącym gazem – porównanie efektywności, czasu oraz zużytej energii.
 32. Regulacja zaworu stałego ciśnienia ssania.
 33. Analiza pracy linii olejowej.
 34. Symulacja awarii na linii olejowej.
 35. Uszkodzenie układu regulacji poziomu oleju w sprężarce.
 36. Niedrożność filtra oleju.
 37. Niedrożność filtra cieczowego.
 38. Niedrożność filtra na ssaniu.
 39. Kontrola działania odolejacza.
 40. Kontrola działania zaworów elektromagnetycznych.
 41. Kontrola działania zaworów zwrotnych.
 42. Kontrola zaworów bezpieczeństwa.
 43. Konserwacja i serwis zaworów rotalock.
 44. Uprawnienia G1 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 45. Uprawnienia G2 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 46. Uprawnienia G1 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 47. Uprawnienia G2 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 48. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna 715 PLN netto / osoby

 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące awarii sprężarek chłodniczych. Jest to szkolenie I stopnia, głównie teoria, prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru). Jest to szkolenie dla osób posiadających Certyfikat dla Personelu.

W trakcie szkolenia omawiane są główne przyczyny awarii sprężarek oraz skutki tych awarii. Omawiane są też sposoby eliminacji zagrożeń, które mogą powodować uszkodzenia sprężarek.

 1. Wady fabryczne.
 2. Nieprawidłowe uruchomienie instalacji.
 3. Nieprawidłowe wykonanie instalacji – błędy w wykonawstwie.
 4. Nieprawidłowe wykonanie instalacji – błędy projektowe.
 5. Nieprawidłowy dobór komponentów.
 6. Nieprawidłowy serwis instalacji.
 7. Uszkodzenia wynikające z zmiany czynnika chłodniczego.
 8. Nieprawidłowa obsługa instalacji.
 9. Wypadki losowe a uszkodzenia sprężarki.
 10. Uszkodzenia sprężarek a wad ukryte instalacji.
 11. Uszkodzenia elektryczne.
 12. Uszkodzenia mechaniczne.
 13. Sposoby zabezpieczenia sprężarek przed uszkodzeniem.
 14. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni Koszty: Cena detaliczna 1155 PLN netto / osoby

 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące awarii sprężarek chłodniczych. Jest to szkolenie II stopnia, głównie praktyka, prowadzone tylko w wersji stacjonarnej. Jest to szkolenie dla osób posiadających Certyfikat dla Personelu.

W trakcie szkolenia omawiane są główne przyczyny awarii sprężarek oraz skutki tych awarii. Omawiane są też sposoby eliminacji zagrożeń, które mogą powodować uszkodzenia sprężarek.

 1. Analiza zewnętrzna sprężarki pod kontem jej uszkodzenia.
 2. Rodzaje sprężarek i ich typowe uszkodzenia.
 3. Otwarcie sprężarki hermetycznej bez zatarcia śladów uszkodzenia.
 4. Otwarcie sprężarki półhermetycznej tłokowej bez zatarcia śladów uszkodzenia.
 5. Otwarcie sprężarki jedno śrubowej bez zatarcia śladów uszkodzenia (zakres dodatkowy).
 6. Otwarcie sprężarki dwuśrubowej śrubowej bez zatarcia śladów uszkodzenia.
 7. Rozebranie sprężarki hermetycznej bez zatarcia śladów uszkodzenia oraz spowodowania dodatkowych zniszczeń.
 8. Rozebranie sprężarki półhermetycznej tłokowej bez zatarcia śladów uszkodzenia oraz spowodowania dodatkowych zniszczeń.
 9. Rozebranie sprężarki jedno śrubowej bez zatarcia śladów uszkodzenia oraz spowodowania dodatkowych zniszczeń (zakres dodatkowy).
 10. Rozebranie sprężarki dwuśrubowej śrubowej bez zatarcia śladów uszkodzenia oraz spowodowania dodatkowych zniszczeń.
 11. Analiza śladów uszkodzenia pod kontem dokładnego określenia przyczyn uszkodzenia.
 12. Analiza śladów uszkodzeń pod kontem błędów w budowie instalacji, w tym wad ukrytych.
 13. Analiza śladów uszkodzeń pod kontem wad fabrycznych sprężarki.
 14. Analiza uszkodzeń pod kontem nadmiernego zużycia sprężarki.
 15. Analiza uszkodzeń pod kontem nieprawidłowego użytkowania instalacji lub nieprawidłowej obsługi instalacji.
 16. Analiza śladów uszkodzenia pod kontem dokładnego określenia czasu działania przyczyn uszkodzenia.
 17. Analiza uszkodzenia pod kontem zakresu naprawy.
 18. Sposób naprawy z analizą elementów koniecznych do wymiany.
 19. Kontrola wymiarów, regulacja luzów oraz kontrola zużycia części w trakcie składania sprężarki półhermetycznej tłokowej.
 20. Kontrola wymiarów, regulacja luzów oraz kontrola zużycia części w trakcie składania sprężarki jedno śrubowej (zakres dodatkowy).
 21. Kontrola wymiarów, regulacja luzów oraz kontrola zużycia części w trakcie składania sprężarki dwuśrubowej.
 22. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna 550 PLN netto / osoby

Zapraszamy na szkolenie z zakresu złożenia i prowadzenia sprawozdań do Bazy Danych Odpadów (BDO). Szkolenie jest prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru). Podczas szkolenia przekazana zostaje wiedza jak założyć konto, wykonać sprawozdanie, oraz zostanie omówiona gospodarka odpadami. W trakcie szkolenia każdy z uczestników będzie miał możliwość założenia konta lub przygotowania sprawozdania dla swojej firmy do BDO. Należy pamiętać, iż sprawozdanie należy złożyć do 15 marca za rok poprzedni.

Można przynieść na szkolenie własnego laptopa.

 1. Zmiany w przepisach - obowiązek i zwolnienia z rejestracji w BDO, obowiązek i zwolnienia z ewidencji odpadów
 2. Elektroniczna Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - logowanie, nadawanie uprawnień dla użytkowników
 3. Elektroniczny moduł wniosków
 4. Obieg Karty Przekazania Odpadów
 5. Sporządzanie Karty Ewidencji Odpadów
 6. Elektroniczny moduł sprawozdawczości
 7. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna 550 PLN netto / osoby

Zapraszamy na szkolenie z zakresu procedur HACCP. Podczas szkolenia przekazana zostaje wiedza z zakresu HACCP, m.in. kto prowadzi, jakich produktów dotyczy oraz jak należy to prowadzić

Szkolenie jest prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru).

 1. Uwarunkowania prawne  w zakresie prawa żywnościowego w Polsce i Unii Europejskiej.
 2. Zasady i wymagania dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)
 3. Zasady i wymagania dobrej praktyki higienicznej (GHP)
 4. System HACCP:
 • historia
 • cele oraz idea systemu
 • główne pojęcia
 • wymagania
 • rodzaje zagrożeń żywności
 • wstępne warunki do wdrażania systemu
 • etapy wdrażania
 • charakterystyka dokumentacji.
 1. Korzyści wynikające z wdrożenia i utrzymania systemu HACCP
 2. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni Koszty: Cena detaliczna 1265 PLN netto / osoby

 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące błędów na instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Jest to szkolenie dla osób posiadających praktykę, odpowiedzialnych za wykonywanie i nadzór prac instalacyjnych, jak i osób odbierających instalacje. Jest to szkolenie I stopnia, głównie teoria , prowadzone w trybie stacjonarnym lub trybie mieszanym (1 dzień on-line + 1 dzień stacjonarny) (do wyboru). Uzupełnieniem tego szkolenia, szczególnie w zakresie projektowania i nadzoru średnich i dużych instalacji, są szkolenia „ Projektowanie instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła” oraz „Błędy projektowe instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła” . Jest to szkolenie dla osób posiadających Certyfikat dla Personelu.

W trakcie szkolenia omawiane są główne błędy wykonywane na instalacjach w czasie prac montażowych, często wynikające z niedokładnych lub źle przygotowanych projektów, jak i też wykonywania po.

 1. Technologia, wytyczne i parametry pracy
 2. Zapotrzebowanie energetyczne na małych i średnich instalacjach
 3. Dobór sprężarki i agregatu skraplającego na małych i średnich instalacjach
 4. Dobór wyposażenia agregatu skraplającego na małych i średnich instalacjach
 5. Dobór skraplacza
 6. Umiejscowienie skraplacza
 7. Dobór zbiornika ciekłego czynnika
 8. Dobór i montaż elementu rozprężnego
 9. Dobór parownika.
 10. Umiejscowienie parownika
 11. Dobór komponentów automatyki – kiedy i co zastosować
 12. Zabezpieczenia instalacji
 13. Układy sterowania
 14. Prowadzenie rurociągów gorącego gazu
 15. Prowadzenie rurociągu cieczowego
 16. Prowadzenie rurociągu ssawnego
 17. Izolacja termiczna – gdzie, jaka i po co
 18. Prawidłowe uruchomienie instalacji
 19. Dokumentacja powykonawcza
 20. Wady ukryte
 21. Uprawnienia G1 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 22. Uprawnienia G2 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 23. Uprawnienia G3 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 24. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 3 dni Koszty: Cena detaliczna 1600 PLN netto / osoby

 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące wykonywania projektów instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Jest to szkolenie dla osób posiadających praktykę, odpowiedzialnych za wykonywanie projektów, jak i osób nadzorujących wykonywanie instalacji i robiących jej odbiory. Jest to szkolenie II stopnia, głównie teoria , , prowadzone w trybie stacjonarnym lub trybie mieszanym (2 dni on-line + 1 dzień stacjonarny) (do wyboru).. Jest to szkolenie dla osób posiadających Certyfikat dla Personelu. Jest to szkolenie dla osób już wykonujących projekty, jak i szkolenie uzupełniające po szkoleniu „Błędy projektowe instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła”. Dla osób nadzorujących i odbierających prace jest to też uzupełnienie szkolenia „Błędy instalacyjne instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła”

W trakcie szkolenia omawiane są poszczególne fazy projektowania, wykonania projektów i nadzoru autorskiego nad budowanymi instalacjami.

 1. Projekt technologiczny, wykonawczy i powykonawczy – różnice, zawartość, wymagania
 2. Prawo budowlane i chłodnictwo
 3. Wyznaczenie zapotrzebowania na chłód
 4. Dobór odpowiedniej technologii (układ bezpośredni, pośredni, pętla wodna)
 5. Dobór czynnika chłodniczego
 6. Specyfikacja układów dla zakładów przetwórstwa spożywczego
 7. Specyfikacja układów dla marketów
 8. Specyfikacja innych instalacji chłodniczych
 9. Specyfikacja układów klimatyzacji
 10. Specyfikacja układów ogrzewania
 11. Parametry pracy dla zamrażania, mrożenia, chłodzenia, klimatyzacji i ogrzewania.
 12. Praca ludzi i maszyn
 13. Wentylacja
 14. Instalacje inteligentne, wykorzystujące odpady energetyczne
 15. Dobór typu, wydajności i ilości sprężarek
 16. Linia olejowa – wersje, rozwiązania i budowa
 17. Dobór typu, wydajności i lokalizacji skraplacza
 18. Dobór zbiornika ciekłego czynnika
 19. Dobór typu i wielkości elementu rozprężnego
 20. Dobór typu, wydajności i umiejscowienia parownika.
 21. Dobór typu odszraniania
 22. Kontrola cyklu odszraniania
 23. Dobór typu i wielkości komponentów automatyki – kiedy i co zastosować
 24. Zabezpieczenia instalacji elektryczne i mechaniczne
 25. Układy sterowania – typy, rozwiązania i zastosowanie
 26. Ustawienie parametrów pracy – co w projekcie, a co w praktyce
 27. Prowadzenie, mocowanie oraz budowa rurociągów gorącego gazu
 28. Prowadzenie, mocowanie oraz budowa rurociągu cieczowego
 29. Prowadzenie, mocowanie oraz budowa rurociągu ssawnego
 30. Podłoga w komorach chłodniczych i mroźniczych
 31. Izolacja termiczna – gdzie, jaka i po co
 32. Wentylacja w komorze, maszynowni oraz na trasach rurociągów
 33. Wilgotność w komorze
 34. Odprowadzenie skroplin
 35. Wytyczne dla branż w fazie projektu
 36. Dokumentacja powykonawcza – co ma zawierać
 37. Instrukcja instalacji, konserwowania, serwisowania i naprawy instalacji
 38. Instrukcja użytkowania i obsługi
 39. Uprawnienia G1 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 40. Uprawnienia G2 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 41. Uprawnienia G3 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 42. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni Koszty: Cena detaliczna 1490 PLN netto / osoby

 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące błędów projektowych na instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Jest to szkolenie dla osób posiadających praktykę, odpowiedzialnych za wykonywanie projektów, jak i osób nadzorujących wykonywanie instalacji i robiących jej odbiory. Jest to szkolenie III stopnia, głównie teoria , prowadzone w trybie stacjonarnym lub trybie mieszanym (1 dzień on-line + 1 dzień stacjonarny) (do wyboru). Jest to szkolenie dla osób posiadających Certyfikat dla Personelu. Jest to szkolenie dla osób już wykonujących projekty, jak i szkolenie uzupełniające po szkoleniu „Projektowanie instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła”. Dla osób nadzorujących i odbierających prace jest to też uzupełnienie szkolenia „Błędy instalacyjne instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła” .

W trakcie szkolenia omawiane są główne błędy wykonywane w fazie projektu, często wynikające z niedokładnych, bardzo ogólnikowych lub źle przygotowanych projektów.

 1. Projekt technologiczny, wykonawczy i powykonawczy – najczęstsze błędy
 2. Prawo budowlane a chłodnictwo
 3. Błędy w zakresie wydajności instalacji
 4. Nieprawidłowy dobór zastosowanych rozwiązań
 5. Czynniki chłodnicze – zastosowania, zalety, wady, zmiana na zaprojektowanych i istniejących instalacjach
 6. Wentylacja pomieszczeń
 7. Instalacje wodno – kanalizacyjne w pomieszczeniach chłodzonych
 8. Instalacje p.poż w pomieszczeniach chłodzonych
 9. Błędy w doborze sprężarek, wpływ na efektywność i niezawodność pracy
 10. Uszkodzenia sprężarek – główne powody po stronie projektowej
 11. Linia olejowa – najczęstsze błędy projektowe oraz uproszczenia
 12. Błędy doboru typu, wydajności i lokalizacji skraplacza
 13. Błędy doboru typu zbiornika ciekłego czynnika
 14. Błędy doboru typu i wielkości elementu rozprężnego
 15. Błędy doboru typu, wydajności i umiejscowienia parownika.
 16. Problemy z odszranianiem
 17. Błędy doboru typu i wielkości komponentów automatyki – kiedy i co zastosować
 18. Braki w zabezpieczeniach instalacji elektryczne i mechaniczne
 19. Nieprawidłowe układy sterowania – uproszczenia, odczyt danych, umiejscowienie i ilość czujników
 20. Prowadzenie, mocowanie oraz budowa rurociągów gorącego gazu – uchwyty, pękanie i drgania
 21. Prowadzenie, mocowanie oraz budowa rurociągu cieczowego – uchwyty, drgania i kompensacje
 22. Prowadzenie, mocowanie oraz budowa rurociągu ssawnego – uchwyty, syfonowanie i spadki
 23. Problemy z posadzkami w mroźniach i tunelach zamrażalniczych
 24. Izolacja termiczna – przemarzanie, mostki cieplne, zawilgocenie
 25. Wilgotność w komorze – zbyt mała lub zbyt wysoka a projekt
 26. Szron i lód w komorach mroźniczych i zamrażalniczych
 27. Odprowadzenie skroplin – nieprawidłowe działanie i projekt
 28. Chłodnictwo a inne branże – nadrzędność i podrzędność branż i brak spójności z innymi branżami
 29. Dokumentacja wykonawcza – co ma zawierać, uproszczenia oraz nieprawidłowości w opracowaniu
 30. Instrukcja instalacji, konserwowania, serwisowania i naprawy instalacji – najczęstsze błędy i niedociągnięcia.
 31. Instrukcja użytkowania i obsługi – najczęstsze błędy i niedociągnięcia.
 32. Ustawienie układów sterowania – najczęstsze błędy
 33. Uprawnienia G1 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 34. Uprawnienia G2 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 35. Uprawnienia G3 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 36. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna 605 PLN netto / osoby

 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące likwidacji instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz utylizacji komponentów. Jest to szkolenie dla osób posiadających praktykę i posiadających Certyfikat dla Personelu, prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru).

W trakcie szkolenia omawiane są sposoby likwidacji istniejących instalacji oraz procedury z tym związane.

 1. Zabezpieczenie instalacji wyłączonej z użycia
 2. Odcięcie i likwidacja instalacji elektrycznej
 3. Zabezpieczenie niezlikwidowanej instalacji elektrycznej
 4. Odzysk czynnika chłodniczego
 5. Recykling, regeneracja czy zniszczenie czynnika chłodniczego
 6. Usunięcie oleju z instalacji
 7. Płukanie instalacji
 8. Zmiana czynnika chłodniczego
 9. Demontaż sprężarek, skraplaczy i parowników
 10. Rurociągi chłodnicze – demontaż oraz zabezpieczenie niezdemontowanych elementów
 11. Rurociągi chłodnicze a zmiana czynnika chłodniczego – wymagania, możliwości i praktyka
 12. Demontaż pozostałych komponentów instalacji chłodniczej
 13. Komponenty instalacji przewidziane bezwzględnie do utylizacji lub wymiany
 14. Komponenty instalacji, które można powtórnie wykorzystać – kontrola i weryfikacja stanu zużycia
 15. Uszkodzenia instalacji a ich likwidacja
 16. Zdemontowane elementy – utylizacja, odzysk czy do dyspozycji operatora
 17. Wymagania prawne
 18. BHP w czasie prac utylizacyjnych
 19. Uprawnienia G1 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 20. Uprawnienia G2 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 21. Uprawnienia G3 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 22. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni Koszty: Cena detaliczna 1490 PLN netto / osoby

 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące projektowania kompaktowych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Jest to szkolenie dla osób pracujących w zakładach produkcyjnych, wytwarzających małe urządzenia chłodnicze w ilościach masowych. Szkolenie jest prowadzone, w trybie stacjonarnym lub on-line lub trybie mieszanym (1 dzień on-line + 1 dzień stacjonarny) (do wyboru).

Szkolenie może być prowadzone w formie zamkniętej, tylko dla pracowników jednej firmy, z dokładną analizą obecny produktów.

 1. Technologie w urządzeniach chłodniczych
 2. Urządzenia domowe
 3. Urządzenia dla gastronomi i hotelarstwa
 4. Urządzenia dla sklepów
 5. Pompy ciepła i klimatyzatory
 6. Osuszacze powietrza
 7. Liofilizatory
 8. Agregaty do schładzania cieczy, w tym do akwariów morskich i inne niewielkich mocy
 9. Agregaty do produkcji lodu, gównie kostkarki
 10. Agregaty wody lodowej (tylko ogólnikowo i informacyjnie)
 11. Inne urządzenia kompaktowe
 12. Przepisy, normy i dopuszczenia
 13. Układy bezpośrednie hermetycznie zamknięte, bezpośrednie do instalacji centralnych, pośrednie i pętle wodne
 14. Czynniki chłodnicze syntetyczne
 15. Czynniki chłodnicze z grupy węglowodorów
 16. Układy inne od sprężarkowych jako alternatywa w małym chłodnictwie
 17. Wyznaczenie zapotrzebowania na chłód lub ciepło
 18. Dobór sprężarek
 19. Dobór skraplacza
 20. Dobór zbiornika ciekłego czynnika
 21. Dobór typu, wielkości i zamontowania elementu rozprężnego
 22. Dobór parownika i jego umiejscowienie oraz zasilanie.
 23. Dobór typu odszraniania
 24. Kontrola cyklu odszraniania
 25. Dobór typu i wielkości komponentów automatyki – kiedy i co zastosować
 26. Zabezpieczenia instalacji elektryczne i mechaniczne
 27. Układy sterowania – typy, rozwiązania i zastosowanie
 28. Ustawienie parametrów pracy – co w projekcie, a co w praktyce
 29. Prowadzenie, mocowanie oraz budowa rurociągów gorącego gazu
 30. Prowadzenie, mocowanie oraz budowa rurociągu cieczowego
 31. Prowadzenie, mocowanie oraz budowa rurociągu ssawnego
 32. Izolacja termiczna – gdzie, jaka i po co
 33. Wentylacja i przepływ powietrza w meblu lub innym urządzeniu
 34. Wilgotność w meblu lub innym urządzeniu
 35. Odprowadzenie skroplin i ich utylizacja bez odprowadzenia do kanalizacji
 36. Jak uzyskać najwyższą efektywność urządzeń
 37. Wytyczne dla branż w fazie projektu – wymagana zawartość
 38. Instrukcja instalacji, konserwowania, serwisowania i naprawy instalacji – wymagana zawartość
 39. Instrukcja użytkowania i obsługi – wymagana zawartość
 40. Dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje – wymagana zawartość
 41. Wytyczne do produkcji
 42. Wymagania i uprawnienia pracowników na produkcji i serwisie gwarancyjnym
 43. Stosowane narzędzia przy produkcji kompaktowych urządzeń chłodniczych
 44. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna 1265 PLN netto / osoby

 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące odbiorów cząstkowych i końcowych powykonawczych instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz utylizacji komponentów. Jest to szkolenie dla osób posiadających praktykę i  posiadających Certyfikat dla Personelu. Szkolenie jest prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru).

W trakcie szkolenia omawiane są procedury odbiorowe wykonywane w czasie odbiorów cząstkowych i końcowych instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

 1. Kontrola dokumentacji technologicznej
 2. Kontrola dokumentacji wykonawczej
 3. Kontrola uprawnień osób wykonujących instalacje
 4. Kolizje
 5. Niezgodność z sztuką chłodniczą
 6. Odbiory cząstkowe prac zanikających
 7. Odbiory końcowe
 8. Zgodność projektu z instalacją – komponenty
 9. Zgodność projektu z instalacją – rurociągi instalacji czynnika chłodniczego
 10. Zgodność projektu z instalacją – ustawienie urządzeń
 11. Protokoły prób i odbiorów
 12. Szkolenie obsługi
 13. Wymagania prawne
 14. BHP
 15. Kontrola dokumentacji powykonawczej, w tym projektu i instrukcji
 16. Uprawnienia G1 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 17. Uprawnienia G2 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 18. Uprawnienia G3 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 19. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni Koszty: Cena detaliczna 1650 PLN netto / osoby

 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ekspertyz instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz utylizacji komponentów. Jest to szkolenie dla osób posiadających praktykę i posiadających Certyfikat dla Personelu.  Zaleca się, by były to osoby, które ukończyły szkolenia „Awarie sprężarek chłodniczych”, „Awarie sprężarek chłodniczych, diagnostyka, przyczyny oraz naprawa”, „Błędy instalacyjne instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła” i „Błędy projektowe instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła”, a także wskazane jest „Odbiory techniczne instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła”.

Szkolenie prowadzone jest tylko w wersji stacjonarnej.

 

W trakcie szkolenia omawiane są procedury wykonywane w czasie wykonywania oględzin i ekspertyz instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

 1. Kontrola dokumentacji technologicznej
 2. Kontrola dokumentacji wykonawczej
 3. Kontrola uprawnień osób wykonujących instalacje
 4. Kontrola dokumentacji instalacji wymaganych prawem
 5. Niezgodność instalacji z sztuką chłodniczą
 6. Błędy projektowe
 7. Kontrola doboru urządzeń
 8. Kontrola odbiorów cząstkowych prac zanikających
 9. Kontrola odbiorów końcowych
 10. Kontrola protokołów prób i odbiorów
 11. Zgodność projektu z instalacją – komponenty
 12. Zgodność projektu z instalacją – rurociągi instalacji czynnika chłodniczego
 13. Zgodność projektu z instalacją – ustawienie urządzeń
 14. Szkolenie obsługi
 15. Analiza awarii pod kontem ich skutków, jak i pod kontem ich przyczyn
 16. Analiza uszkodzeń pod kontem ich częstotliwości występowania
 17. Analiza zmian w budowie instalacji
 18. Kontrola przeprowadzanych prac konserwacyjnych, serwisowych i napraw
 19. Kontrola przeprowadzania obsługi codziennej
 20. Wady komponentów
 21. Wady instalacji
 22. Nieprawidłowa obsługa
 23. Wady ukryte
 24. Niezgodności prawne
 25. Uprawnienia G1 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 26. Uprawnienia G2 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 27. Uprawnienia G3 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 28. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni Koszty: Cena 935 PLN netto / osoby

Czynniki palne A3, z grupy węglowodorów, np. propan, propylen podstawy serwis/projektowanie (stopień I), głownie teoria, prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru).

 1. Budowa układów ciśnieniowych sprężarkowych napełnionych czynnikami palnymi
 2. Różnice w czynnika z grupy A2L i A3
 3. Przepisy prawne dla czynników z grupy A2L i A3
 4. Omówienie sprężarek w wersji ATEX
 5. Skraplacze powietrzne w wersji ATEX
 6. Parowniki w wersji ATEX
 7. Elementy rozprężne i zasilanie parowników
 8. Automatyka podstawowa i dodatkowa stosowana w instalacjach napełnionych czynnikami palnymi z grupy A3.
 9. Instalacja czynnika chłodniczego napełnione czynnikami palnymi z grupy A3
 10. Ciśnienia pracy
 11. Budowa zaworów bezpieczeństwa
 12. BHP węglowodory
 13. Zakazy
 14. Zapoznanie się z pracującą instalacją szkoleniową napełnioną propanem oraz zastosowanych na niej rozwiązaniach.
 15. Wymagania eksploatacyjne
 16. Analiza zagrożenia wybuchem
 17. Uprawnienia G2 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 18. Uprawnienia G3 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 19. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena 605 PLN netto / osoby

Budowa, zastosowanie, wady i zalety instalacji chłodniczych z pętlą wodną – szkolenie I stopnia dla projektantów i inwestorów, głównie zajęcia teoretyczne , prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru).

 1. Specyfikacja układów z pętlą wodną.
 2. Zastosowanie układów z pętlą wodną.
 3. Zalety układów z pętlą wodną.
 4. Wady układów z pętlą wodną.
 5. Dobór komponentów do układów z pętlą wodną.
 6. Odzysk ciepła z układów z pętlą wodną.
 7. Czynniki chłodnicze stosowane do układów z pętlą wodną.
 8. Napełnienie czynnikiem układów z pętlą wodną.
 9. Efektywność układów z pętlą wodną.
 10. Koszty inwestycji układów z pętlą wodną.
 11. Koszty eksploatacji układów z pętlą wodną.
 12. Wpływ na środowisko układów z pętlą wodną.
 13. Ograniczenia w stosowaniu układów z pętlą wodną pod kontem prawny oraz ochrony środowiska.
 14. Wielkość i hałas urządzeń zewnętrznych w układach z pętlą wodną.
 15. Awaryjność układów z pętlą wodną.
 16. Zakres awarii w układach z pętlą wodną.
 17. Koszty awarii (bezpośrednie i pośrednie) w układach z pętlą wodną.
 18. Uprawnienia G1 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 19. Uprawnienia G2 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 20. Uprawnienia G3 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 21. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena 605 PLN netto / osoby

Budowa, zastosowanie, wady i zalety pośrednich instalacji chłodniczych – szkolenie I stopnia dla projektantów i inwestorów, głównie zajęcia teoretyczne, prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru).

 1. Specyfikacja układów pośrednich.
 2. Zastosowanie układów pośrednich.
 3. Zalety układów pośrednich.
 4. Wady układów pośrednich.
 5. Dobór komponentów do układów pośrednich.
 6. Odzysk ciepła z układów pośrednich.
 7. Czynniki chłodnicze stosowane do układów pośrednich.
 8. Napełnienie czynnikiem układów pośrednich.
 9. Efektywność układów pośrednich.
 10. Koszty inwestycji układów pośrednich.
 11. Koszty eksploatacji układów pośrednich.
 12. Wpływ na środowisko układów pośrednich.
 13. Ograniczenia w stosowaniu układów pośrednich pod kontem prawny oraz ochrony środowiska.
 14. Wielkość i hałas urządzeń zewnętrznych w układach pośrednich.
 15. Awaryjność układów pośrednich.
 16. Zakres awarii w układach pośrednich.
 17. Koszty awarii (bezpośrednie i pośrednie) w układach pośrednich.
 18. Uprawnienia G1 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 19. Uprawnienia G2 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 20. Uprawnienia G3 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 21. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni Koszty: Cena 935 PLN netto / osoby

Czynniki palne, z grupy węglowodorów, np. propan, propylen – szkolenie II stopnia dla serwisu, głównie zajęcia praktyczne , prowadzone tylko w wersji stacjonarnej.

 1. Ciśnienia pracy dla czynników palnych
 2. Zabezpieczenia ciśnieniowe
 3. Zabezpieczenia elektryczne
 4. Wymiana oleju
 5. Wycieki czynnika: niebezpieczeństwa, znajdywanie i usuwanie
 6. Wykrywacze czynników palnych i ich użytkowanie
 7. Detektory stacjonarne czynników palnych i miejsca ich montażu
 8. Powietrze w instalacji czynnikiem palnym
 9. Woda w instalacji z czynnikiem palnym
 10. Nieprawidłowy czynnik lub jego skład
 11. Napełnianie instalacji czynnikiem palnym, pierwotnie napełnionych czynnikami CFC, HCFC i HFC
 12. Napełnianie instalacji czynnikiem palnym, pierwotnie napełnionych czynnikami CFC, HCFC i HFC
 13. Typowe awarie
 14. Odzysk czynnika
 15. Odzysk czynnika z wybranych fragmentów instalacji
 16. Regulacja i serwis zaworów regulacyjnych
 17. Regulacja i serwis zaworów bezpieczeństwa
 18. Uprawnienia i przepisy
 19. Czynności eksploatacyjne i serwisowe
 20. Uprawnienia G2 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 21. Uprawnienia G3 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 22. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena 605 PLN netto / osoby

Budowa, zastosowanie, wady i zalety agregatów do schładzania cieczy – szkolenie dla serwisantów, głównie zajęcia teoretyczne , prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru). Jest to szkolenie dla osób posiadających Certyfikat dla Personelu.

 1. Zastosowanie agregatów do schładzania cieczy
 2. Różnice między agregatami wody lodowej a agregatami do schładzania cieczy
 3. Woda lodowa a ciecz schładzana (chłód technologiczny)
 4. Agregaty do układów klimatyzacji.
 5. Agregaty do zastosowań przemysłowych
 6. Układ odzysku ciepła
 7. Układ rewersyjny
 8. Free-cooling
 9. Czynniki chłodnicze – przepisy, zalety i wady
 10. Stosowane sprężarki
 11. Stosowane rozwiązania po stronie skraplacza
 12. Stosowane rozwiązania po stronie parownika
 13. Akumulatory lodu – rozwiązania dla układów klimatyzacji i cieczy o obniżonej temperaturze zamarzania
 14. Rodzaje cieczy schładzanych
 15. Awarie wynikające z niewłaściwego zastosowania
 16. Awarie wynikające z niewłaściwej budowy agregatu
 17. Awarie wynikające z niewłaściwego doboru
 18. Awarie wynikające z niewłaściwego montażu
 19. Awarie wynikające z niewłaściwej obsługi i eksploatacji
 20. Uprawnienia G1 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 21. Uprawnienia G2 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 22. Uprawnienia G3 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 23. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena 605 PLN netto / osoby

Budowa, zastosowanie, wady i zalety agregatów wody lodowej – szkolenie dla serwisantów, głównie zajęcia teoretyczne , prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru). Jest to szkolenie dla osób posiadających Certyfikat dla Personelu.

 1. Zastosowanie agregatów wody lodowej
 2. Różnice między agregatami wody lodowej a agregatami do schładzania cieczy
 3. Woda lodowa a ciecz schładzana (chłód technologiczny)
 4. Stosowane rozwiązania
 5. Układ odzysku ciepła
 6. Czynniki chłodnicze – przepisy, zalety i wady
 7. Stosowane sprężarki
 8. Stosowane rozwiązania po stronie skraplacza
 9. Stosowane rozwiązania po stronie parownika
 10. Akumulacja lodu – zakres i cel w układach wody lodowej
 11. Awarie wynikające z niewłaściwego zastosowania
 12. Awarie wynikające z błędów projektowych
 13. Awarie wynikające z niewłaściwej budowy agregatu
 14. Awarie wynikające z niewłaściwego doboru
 15. Awarie wynikające z niewłaściwego montażu
 16. Awarie wynikające z niewłaściwej obsługi i eksploatacji
 17. Uprawnienia G1 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 18. Uprawnienia G2 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 19. Uprawnienia G3 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 20. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena 605 PLN netto / osoby

Budowa, zastosowanie, wady i zalety agregatów do schładzania cieczy – szkolenie dla serwisantów, głównie zajęcia teoretyczne , prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru). Jest to szkolenie dla osób posiadających Certyfikat dla Personelu.

 1. Zastosowanie pomp ciepła
 2. Pompy ciepła do zastosowań domowych
 3. Pompy ciepła do zastosowań przemysłowych
 4. Pompy ciepła a układy klimatyzacji.
 5. Układ rewersyjny w pompie ciepła
 6. Czynniki chłodnicze – przepisy, zalety i wady
 7. Pompy ciepła powietrze - powietrze
 8. Pompy ciepła powietrze - woda
 9. Pompy ciepła woda - woda
 10. Pompy ciepła woda – powietrze
 11. Pompy ciepła i CO
 12. Pompy ciepła i CWU
 13. Pompy ciepłą z układem wysokotemperaturowym (powyżej 80ºC)
 14. Wymiennik gruntowy – rozwiązanie i stosowanie
 15. Pompy ciepła absorpcyjne i adsorpcyjne
 16. Pompy ciepła napełnione CO2.
 17. Awarie wynikające z niewłaściwego zastosowania pomp ciepła
 18. Awarie wynikające z niewłaściwej budowy pomp ciepła
 19. Awarie wynikające z niewłaściwego doboru pop ciepła
 20. Awarie wynikające z niewłaściwego montażu pomp ciepła
 21. Awarie wynikające z niewłaściwej obsługi i eksploatacji pomp ciepła
 22. Uprawnienia G1 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 23. Uprawnienia G2 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 24. Uprawnienia G3 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 25. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni lub 1 dzień (wersja skrócona) Koszty: Cena detaliczna 1045 PLN netto / osoby / 2 dni lub 605 PLN netto / osoby / 1 dzień

Budowa, zastosowanie oraz dobór instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w transporcie – szkolenie dla serwisantów. Jest to szkolenie I stopnia prowadzone tylko w trybie stacjonarnym. Jest to szkolenie dla osób posiadających Certyfikat dla Personelu.

 1. Instalacje ruchome i przenośne – różnice i podobieństwa
 2. Instalacje stacjonarne w transporcie
 3. Typy agregatów chłodniczych i mroźniczych w samochodach
 4. Sprężarki w układach chłodniczych i mroźniczych w samochodach
 5. Źródła zasilania sprężarek w czasie jazdy
 6. Źródła zasilania sprężarek w czasie postoju
 7. Skraplacze
 8. Parowniki
 9. Układy eutektyczne
 10. Układ odszraniania
 11. Załadunek przestrzeni ładunkowej
 12. Typ nadwozia a temperatury w nadwoziu
 13. Układ chłodzenia i grzania powietrza w nadwoziu samochodowym
 14. Układy klimatyzacji w samochodach ciężarowych, ciągnikach, maszynach budowlanych i maszynach wolnobieżnych
 15. Klimatyzacja w autobusach i autokarach
 16. Chłodnictwo w transporcie kolejowym (tylko w szkoleniu dwu dniowym)
 17. Kontenery chłodnicze (tylko w szkoleniu dwu dniowym)
 18. Chłodnictwo na statkach – informacje ogólne (tylko w szkoleniu dwu dniowym)
 19. Inne ruchome urządzenia chłodnicze  – stosowanie, rozwiązania i budowa (tylko w szkoleniu dwu dniowym)
 20. Klimatyzacja w transporcie kolejowym (tylko w szkoleniu dwu dniowym)
 21. Klimatyzacja na statkach – informacje ogólne (tylko w szkoleniu dwu dniowym)
 22. Inne ruchome urządzenia klimatyzacyjne  – stosowanie, rozwiązania i budowa (tylko w szkoleniu dwu dniowym)
 23. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna 605 PLN netto / osoby / 1 dzień

Budowa, zastosowanie oraz dobór instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w transporcie (z pominięciem układów klimatyzacji w samochodach osobowych) – szkolenie dla serwisantów. Jest to szkolenie II stopnia prowadzone tylko w trybie stacjonarnym. Jest to szkolenie dla osób posiadających Certyfikat dla Personelu.

 1. Sprężarki – awarie, serwis
 2. Wentylatory parownika i skraplacza – typy i zasada działania
 3. Przeniesienie napędu
 4. Typowe nieszczelności układów chłodniczych
 5. Odzysk czynnika, próżnia oraz napełnienie
 6. Recykling, regeneracja i zniszczenie czynnika
 7. Środki do znajdywania nieszczelności oraz ich uszczelniania
 8. Napełnienie ruchomych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych
 9. Optymalne napełnienie układów z nieznanym napełnieniem nominalnym
 10. Anakondy – serwis, wymiana i zamienniki
 11. Zawory stałego ciśnienia
 12. Zawory trój i czterodrogowe
 13. Komponenty instalacji w transporcie chłodniczym i klimatyzacji
 14. Diagnostyka układów odszraniania
 15. Odprowadzenie skroplin
 16. Zasilanie 12V a 24V
 17. Umiejscowienie sprężarek w klimatyzacji samochodowej
 18. Układy chłodnicze w samochodach elektrycznych
 19. Rozprowadzenie powietrza w klimatyzacji samochodowej
 20. Odgrzybianie parowników – po co, jak i na co zwrócić uwagę
 21. Osuszane powietrza układem klimatyzacji w pojazdach
 22. Ogrzewanie za pomocą klimatyzacji samochodowej
 23. Zabezpieczenia układów chłodniczych i klimatyzacyjnych
 24. Diagnostyka układów chłodniczych i klimatyzacyjnych
 25. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni Koszty: Cena detaliczna 1150 PLN netto / osoby

Zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowania i wdrożenia Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Szkolenie jest prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line (do wyboru). Podczas szkolenia przekazana zostaje wiedza jak zweryfikować konieczność przygotowania DZPW, z czego ma się składać, jakie analizy w nim przeprowadzić oraz jakie dodatkowe dokumenty lub procedury mogą być dodatkowo potrzebne jako załączniki do DZPW. Należy pamiętać, że DZPW należy przygotować zawsze, gdy mamy do czynienia z możliwością powstania atmosfery zagrażającej wybuchowej w pomieszczeniach.

 1. Atmosfera wybuchowa – gdzie i kiedy
 2. Strefy zagrożenia wybuchem
 3. Substancje zagrażające wybuchem
 4. Kwalifikacja stref zagrożenia wybuchem
 5. Zapobieganie zagrożeniu wybuchem
 6. Identyfikacja zagrożenia wybuchem i pożarem
 7. Ocena ryzyka zagrożenia atmosferą wybuchową
 8. Scenariusze
 9. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed jego skutkami
 10. Dokumenty i procedury powiązane
 11. Stanowisko lutowania twardego
 12. Stanowisko napełniania czynnikami A3 i A2L
 13. Stanowisko odzysku czynników A3 i A2L
 14. Instalacje napełnione czynnikami A3 i A2L
 15. Inne zagrożenia związane z możliwością powstania strefy zagrożonej wybuchem w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła.
 16. Uprawnienia G3 eksploatacja – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 17. Uprawnienia G3 dozór – przygotowanie do egzaminu z możliwością jego zdawania
 18. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia: do 40 godzin Koszty: Cena detaliczna 690 PLN netto / osoby + opłata UDT = 760 PLN

Szkolenie z lutowania twardego, z szczególnym uwzględnieniem specyfiki lutowania instalacji chłodniczych. Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym lub trybie mieszanym (teoria on-line + praktyka stacjonarnie) (do wyboru).

 1. Wiadomości ogólne.
 2. Elementy instalacji miedzianych.
 3. Własności użytkowe rur i łączników.
 4. Obróbka rur.
 5. Łączenie rur.
 6. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody.
 7. Instalacje centralnego ogrzewania z rur i kształtek miedzianych.
 8. Instalacje gazowe z miedzi.
 9. Instalacje do gazów medycznych i technicznych.
 10. Rurociągi zewnętrzne z rur miedzianych.
 11. BHP przy wykonywaniu instalacji, lutowaniu twardym i miękkim.
 12. Zajęcia praktyczne - lutowanie twarde i miękkie.
 13. Wsparcie techniczne oraz pomoc po zakończeniu szkolenia bez ograniczeń czasowych

Czas trwania szkolenia pełnego: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna 330 PLN netto / osoby

 

Czas trwania szkolenia podstawowego: 1~2 godziny Koszty: Cena detaliczna 110 PLN netto / osoby

 

Koszt egzaminu na eksploatację: cena detaliczna 424,20 PLN brutto / osoby

Koszt egzaminu na dozór: cena detaliczna 424,20 PLN brutto / osoby

Praktycznie każda osoba zajmująca się instalowaniem, konserwacją, serwisem, naprawą lub likwidacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła powinna posiadać uprawnienia co najmniej na eksploatację po stronie elektrycznej tych urządzeń, czyli grupę G1. Osoby zajmujące się odbiorem tych instalacji, powinny posiadać uprawnienia dozorowe.

Zakres szkolenia, egzaminu i uprawnień: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
 3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
 5. Urządzenia elektrotermiczne
 6. Urządzenia do elektrolizy
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. Elektryczna sieć trakcyjna
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji

Czas trwania szkolenia pełnego: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna 330 PLN netto / osoby

 

Czas trwania szkolenia podstawowego: 1~2 godziny Koszty: Cena detaliczna 110 PLN netto / osoby

 

Koszt egzaminu na eksploatację: cena detaliczna 424,20 PLN brutto / osoby

Koszt egzaminu na dozór: cena detaliczna 424,20 PLN brutto / osoby

Praktycznie każda osoba zajmująca się instalowaniem, konserwacją, serwisem, naprawą lub likwidacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła powinna posiadać uprawnienia co najmniej na eksploatację po stronie ciśnieniowej tych urządzeń, czyli grupę G2. Osoby zajmujące się odbiorem tych instalacji, powinny posiadać uprawnienia dozorowe.

Zakres szkolenia, egzaminu i uprawnień: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50kW
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50kW
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji

Czas trwania szkolenia pełnego: 1 dzień Koszty: Cena detaliczna 330 PLN netto / osoby

 

Czas trwania szkolenia podstawowego: 1~2 godziny Koszty: Cena detaliczna 110 PLN netto / osoby

 

Koszt egzaminu na eksploatację: cena detaliczna 424,20 PLN brutto / osoby

Koszt egzaminu na dozór: cena detaliczna 424,20 PLN brutto / osoby

Każda osoba zajmująca się instalowaniem, konserwacją, serwisem, naprawą lub likwidacją instalacjami napełnionymi gazami palnymi, które mogą być używane jako paliwa, powinna posiadać uprawnienia co na eksploatację po stronie elektrycznej tych urządzeń, czyli grupę G3. Osoby zajmujące się odbiorem tych instalacji, powinny posiadać uprawnienia dozorowe.

Zakres szkolenia, egzaminu i uprawnień: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW
 9. Turbiny gazowe
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa , urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji
Każdy uczestnik szkoleń ma też zapewnione pełne wsparcie techniczne i pomoc merytoryczną również po zakończeniu szkolenia. Organizujemy szkolenia na terenie całej Polski przez cały rok.
Z poważaniem,
Agnieszka Barska 

Dział szkoleń
P.P.H.U. ReBaNo
 
tel. kom. +48 601 500 088