UNIJNE akty prawne dotyczące czynników chłodniczych (F-gazy)

1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

2.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.
określające format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

3.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.
określające formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

4.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1516/2007 z 19 grudnia 2007r.
ustanawiające standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

5.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
określające minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

6.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 307/2008
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

7.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 308/2008
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
określające formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich

8.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

UWAGA! W polskim tłumaczeniu nowego rozporządzenia UE w sprawie F-gazów (nr (UE) 517/2014) jest istotny błąd w punkcie 13 Załącznika III. Wyłączenie spod zakazu zawartego w tym punkcie powinno dotyczyć (zgodnie z oryginalnym tekstem angielskim):
obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1500

9.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia
30 października 2014 r.
określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

10.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2066 z dnia
17 listopada 2015 r.
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych

11.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia
17 listopada 2015 r.
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

12.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2068 z dnia
17 listopada 2015r.
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane

POLSKIE akty prawne dotyczące czynników chłodniczych (F-gazy)

1.

Ogłoszenie Ministerstwa Środowiska z 11/2007
wyjaśniające postanowienia Rozporządzenia PEiR nr 842/2006

2.

Ogłoszenie Ministerstwa Środowiska z 8/2008
w sprawie certyfikacji personelu i firm branży chłodnictwa i klimatyzacji

3.

Komunikat Ministerstwa Środowiska
w sprawie certyfikacji 
F-gazowej – informacja dotycząca certyfikatów przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej po dniu
4 lipca 2011 r.

4.
Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia
15 maja 2015r.

5.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 3 grudnia 2015r.
w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

6.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 3 grudnia 2015r.
w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel

7.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015r. 
w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców

8.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

9.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015r. 
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat

10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2015r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

11.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców

12.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu

13.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu

14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016r.
w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

15.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016r.
w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane

16.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016r.
w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia

17.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016r.
w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubażających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych