SZWO

1.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U.2004.121.1263) 

(pobierz pdf)

2.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy (MGiP) 
z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane(Dz.U.2004.184.1903) 

(pobierz pdf)

3.

Rozporządzenie MGiP z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych (Dz.U.2004.185.1911) 

(pobierz pdf)

4.

Rozporządzenie MGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje (Dz.U.2004.195.2007) 

(pobierz pdf)

5.

Rozporządzenie MGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. 
w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz.U.2004.195.2008) 

(pobierz pdf)

6.

Rozporządzenie MGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. 
w sprawie programów i kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U.2004.195.2009)

 (pobierz pdf)

7.

Rozporządzenie MGiP z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi (Dz.U.2004.202.2071)

 (pobierz pdf)

8.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1005/2009 z dnia 25 marca 2009 r. dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (zastępuje Rozporządzenie PEiR nr 2037/2000 począwszy od 1 stycznia 2010 r.)

 (pobierz pdf)