Opisy szkoleń

Szkolenie F-gazy 2-dniowe Cena detaliczna: 1075 ,- netto szkolenie + Cena detaliczna: 375,- netto egzamin

Koszt szkolenia dla jednej osoby obejmuje dwudniowe szkolenie oraz egzamin przeprowadzany przez firmę zewnętrzną. Zgodnie z wymogami ustawy, egzamin nie jest przeprowadzany przez firmę ReBaNo lecz przez firmę Termoklima Paweł Olszewski numer certyfikatu jednostki oceniającej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego:  FGAZ-E/27/0003/17.

Należy pamiętać, że to osoba egzaminowana musi dopilnować, by szkolenie i egzamin były przeprowadzane przez różne jednostki uprawnione. W trakcie szkolenia i egzaminu zapewniony jest bufet (napoje zimne i ciepłe oraz ciastka) oraz w szkoleniach obiad dla każdego uczestnika szkolenia (każdego dnia)

Firma ReBaNo w dniu 4 lutego 2016 roku została pozytywnie zweryfikowana przez Urząd Dozoru Technicznego i uzyskała prawo do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminu Certyfikat dla Personelu, wynikającego z Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z 15 maja 2015 roku. Numer certyfikatu jednostki szkoleniowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego:  FGAZ-S/27/0007/16,

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy termodynamiki
 2. Podstawy Chłodnictwa
 3. Komponenty instalacji chłodniczych
 4. Czynniki chłodnicze i ich wypływ na środowisko
 5. Kontrola urządzenia przed uruchomieniem
 6. Kontrola szczelności
 7. Sprężarki chłodnicze
 8. Skraplacz
 9. Parownik
 10. Elementy rozprężające czynnik
 11. Pozostałe elementy układu
 12. Operatorzy
 13. Rurociągi instalacji chłodniczej
 14. Znakowanie urządzeń
 15. Certyfikacja i procedury
 16. Egzamin Państwowy

Obowiązki operatora Cena detaliczna: 500 ,- netto, szkolenie jednodniowe

Zapraszamy na szkolenie z zakresu obowiązków operatora. Podczas warsztatów zostaną poruszone kwestie dotyczącego tego za co odpowiedzialny jest operator praktycznie.

Program szkolenia:

 • Ograniczenie emisji do środowiska
 • Prowadzenie dokumentacji – Karty Urządzenia, CRO
 • Kontrole szczelności
 • Prowadzenie odzysku
 • Posługiwanie się odpowiednim wyposażeniem technicznym
 • Sprawozdawczość i prowadzenie ewidencji
 • Znakowanie produktów i urządzeń instalacji
 • Ponoszenie opłat

Warsztaty ze sprawozdań za 2018 r. Cena detaliczna: Koszt 500 ,- netto, szkolenie jednodniowe.  

Zapraszamy na warsztaty z zakresu złożenia sprawozdań do Bazy Danych Sprawozdań (BDS). Podczas warsztatów przekazana zostaje wiedza jak wykonać takie sprawozdanie, oraz każdy z uczestników po takich zajęciach będzie miał złożone sprawozdanie dla swojej firmy do BDS. Należy pamiętać, iż sprawozdanie należy złożyć do 28 lutego 2019 r. za rok poprzedni.

Należy przygotować Kartę czynnika chłodniczego oraz laptopa.

Program szkolenia:

 • Przygotowanie firmy do złożenia sprawozdań
 • Składanie sprawozdań
 • Znakowanie urządzeń, butli i pojemników zawierających SZWO i F-GAZY
 • Etykietowanie urządzeń
 • Kontyngenty na f-gazy
 • Procedury w firmie posiadającej Certyfikat dla Przedsiębiorcy

Szkolenie z zakresu napełniania zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3

Cena detaliczna: 600,- netto szkolenie + opłata za egzamin UDT, szkolenie 2-dniowe.

 

Szkolenie i kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. Szkolenie
i egzamin odbywają się w tej samej lokalizacji. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne jak
i praktyczne.

 

Program szkolenia:

 1. Wykonywanie dozoru technicznego dla butli, ich badania i naprawy;
  2. Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów;
  3. Informacje szczegółowe o gazach;
  4. Konstrukcja butli i ich zasadnicze parametry;
  5. Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu;
  6. Znakowanie butli;
  7. Napełnianie butli – czynności robocze i kontrolne;
  8. Ogólne zalecenia BHP.

Warsztaty Klimatyzacja / Chłodnictwo Cena detaliczna: 500 ,- netto, szkolenie 1-dniowe przygotowujące do szkolenia F-gazowego

Zapraszamy na warsztaty z zakresu Klimatyzacji / Chłodnictwa na których każdy
z uczestników będzie mógł zapoznać się z tematyką od strony praktycznej. Podczas warsztatów wykonujemy podłączanie urządzeń, odzysk czynnika, próżnie, kontrole szczelności, łączenie elementów. Jest to szkolenie przygotowujące i uzupełniające do szkolenia z Certyfikatu dla Personelu.

Zakres warsztatów chłodnictwo:

– budowa układów chłodniczych

– bilans chłodniczy – dane wejściowe, sposób obliczania, parametry otoczenia, margines bezpieczeństwa

– dobór podstawowych urządzeń – kolejność, zasada doboru, parametry pracy, margines błędu

– dobór elementów dodatkowych – zastosowanie, kolejność, zasada doboru, parametry pracy, margines błędu

– błędy doboru urządzeń,

– sposoby łączenia rurociągów: rodzaje połączeń, narzędzia i elementy połączeń

– wykonywanie połączeń różnymi metodami i różnymi rodzajami narzędzi

– wykonywanie podłączanie manometrów pod urządzenia bez strat czynnika

– wykonywanie odpowietrzania i osuszania układu

– wykonywanie kontroli szczelności różnymi metodami i sposobami

– wykonywanie nadciśnieniowych i podciśnieniowych prób szczelności

– napełniania instalacji czynnikiem

– odzysk czynnika z instalacji

 

Zakres warsztatów klimatyzacja:

– zasada działania instalacji klimatyzacyjnej

– dobór urządzeń

– rodzaje instalacji klimatyzacyjnej – monoblok, split, multi-split, VRF,

– rodzaje i zastosowanie jednostek wewnętrznych

– zasady montażu jednostek zewnętrznych i wewnętrznych

– sposoby łączenia rurociągów: rodzaje połączeń, narzędzia i elementy połączeń

– uruchomienie – przygotowanie, kontrola, próby, napełnienie i odbiory – przepisy i praktyka

– nieprawidłowa praca urządzeń – objawy, symptomy, zagrożenia oraz usuwanie przyczyn i skutków awarii

– najczęstsze błędy montażowe i serwisowe

– wyposażenie serwisowe dla obsługi instalacji klimatyzacyjnych

– sposoby użytkowania narzędzi chłodniczych

– obsługa codzienna: obowiązki, zasady i zakres

– sposoby łączenia rurociągów: rodzaje połączeń, narzędzia i elementy połączeń

– wykonywanie połączeń różnymi metodami i różnymi rodzajami narzędzi

– wykonywanie podłączanie manometrów pod urządzenia bez strat czynnika

– wykonywanie odpowietrzania i osuszania układu

– wykonywanie kontroli szczelności różnymi metodami i sposobami

– wykonywanie nadciśnieniowych i podciśnieniowych prób szczelności

– napełniania instalacji czynnikiem

– odzysk czynnika z instalacji

Budowa i serwis instalacji pompowy (amoniak + HC + syntetyczne) – podstawy serwis/projektowanie (stopień I) – 4 dni, głównie teoria

– budowa układów pompowych

– omówienie sprężarek otwartych i półhermetycznych

– omówienie sprężarek jednośrubowych, dwuśrubowych oraz tłokowy

– skraplacze powietrzne

– skraplacze natryskowo – wyparne

– parowniki zalewowe

– parowniki rurowe

– płyty zamrażalnicze

– elementy rozprężne

– POC

– odolejacze I i II stopnia

– układy chłodzenia oleju

– instalacja czynnika chłodniczego

– automatyka podstawowa i dodatkowa

– ciśnienia pracy

– budowa zaworów regulacyjnych

– budowa zaworów bezpieczeństwa

– BHP amoniak

– BHP węglowodory

– BHP czynniki syntetyczne

– zakazy

– zapoznanie się z pracującą pompową instalacją szkoleniową oraz zastosowanych na niej rozwiązaniach.

– wymagania eksploatacyjne

– uprawnienia G2 eksploatacja

Cena 2.750 PLN netto / osoby.

Termin: II / III kwartał 2020 roku

Serwis instalacji pompowy (amoniak + HC + syntetyczne) – szkolenie II stopnia dla serwisu – 4 dni, głównie zajęcia praktyczne

– ciśnienia pracy

– zabezpieczenia ciśnieniowe

– zabezpieczenia elektryczne

– wymiana oleju

– wycieki czynnika: znajdywanie i usuwanie

– powietrze w instalacji

– woda w instalacji

– nieprawidłowy czynnik lub jego skład

– typowe awarie

– odzysk czynnika

– chłodzenie oleju

– regulacja pracy POC

– stacje zaworowe – budowa i regulacja

– odzysk czynnika z wybranych fragmentów instalacji

– regulacja i serwis zaworów regulacyjnych

– regulacja i serwis zaworów bezpieczeństwa

– uprawnienia i przepisy

– czynności eksploatacyjne i serwisowe

– uprawnienia G2 nadzór

Cena 2.750 PLN netto / osoby.

Termin: II / III kwartał 2020 roku

Budowa i serwis instalacji grawitacyjnych (amoniak + HC + syntetyczne) – szkolenie II stopnia serwis/projektowanie – 2 dni

– budowa układów grawitacyjnych

– różnice między instalacjami ciśnieniowymi, pompowymi a grawitacyjnymi

– wymienniki płytowe

– elementy rozprężne

– instalacja cieczy schładzanej

– instalacja cieczy ogrzewanej

– wieże chłodnicze

– POC w aplikacjach grawitacyjnych

– linia olejowa

– automatyka podstawowa i dodatkowa

– zapoznanie się z pracującą grawitacyjną instalacją szkoleniową (skraplacz i parownik – wymiennik płytowy) oraz zastosowanych na niej rozwiązaniach.

Cena 1.500 PLN netto / osoby.

Termin: II / III kwartał 2020 roku

Budowa i serwis instalacji CO2 podkrytycznych – podstawy serwis/projektowanie (stopień I) – 4 dni

– typy instalacji podkrytycznych

– budowa instalacji – schematy rozwiązań

– linia olejowa

– parowniki

– instalacja chłodnicza

– strona wysokiego ciśnienia – rozwiązanie

– skraplanie CO2

– elementy rozprężne

– wymienniki płytowe

– automatyka podstawowa i dodatkowa

– zapoznanie się z pracującą instalacją podkrytyczną CO2

– ciśnienia pracy

– nastawy układu sterowania

– ciśnienia w czasie postoju

– przepisy BHP dla CO2

– wymagane uprawnienia

– prace eksploatacyjne, serwisowe oraz kontrolne

– uprawnienia CO2 eksploatacja

– separator ciekłego czynnika

Cena 2.750 PLN netto / osoby.

Termin: II / III kwartał 2020 roku

Budowa i serwis instalacji CO2 transkrytycznych – szkolenie II stopnia serwis/projektowanie – 4 dni

– typy instalacji transkrytycznych

– budowa instalacji – schematy rozwiązań

– linia olejowa

– sprężarki PK, MK, TK – zastosowanie i praca

– parowniki

– chłodnice gazu

– dochłodzenie, przechłodzenie i skroplenie

– kaskada

– dochłodzenie czynnika

– instalacja chłodnicza

– strona wysokiego ciśnienia – rozwiązanie

– schładzanie i skraplanie CO2

– elementy rozprężne

– zbiorniki CO2

– odzysk ciepła

– automatyka podstawowa i dodatkowa

– zapoznanie się z pracującą instalacją podkrytyczną CO2

– ciśnienia pracy

– nastawy układu sterowania

– ciśnienia w czasie postoju

– przepisy BHP dla CO2

– wymagane uprawnienia

– prace eksploatacyjne, serwisowe oraz kontrolne

– separator ciekłego czynnika

Cena 2.950 PLN netto / osoby.

Termin: II / III kwartał 2020 roku

Budowa i serwis instalacji pomp ciepła CO2 transkrytycznych – szkolenie III stopnia projektowanie/serwis – 1 dzień

– budowa układu

– rozwiązania techniczne

– ciśnienia pracy

– ciśnienia postojowe

– układ cieczy ogrzewanej

– praca parownika

– schładzanie CO2

– skraplanie CO2

– układ sterowania

– zastosowana automatyka i jej regulacja

– dochłodzenie

– separator ciekłego czynnika

Cena 1.250 PLN netto / osoby.

Termin: III / IV kwartał 2020 roku

Budowa i serwis instalacji samochodowych rewersyjnych CO2 – szkolenie III stopnia projektowanie/serwis – 1 dzień

– budowa układu

– rozwiązania techniczne

– chłodzenie

– grzanie

– ciśnienia pracy

– ciśnienia postojowe

– praca wymiennika płytowego

– praca wymiennika powietrznego

– schładzanie CO2

– skraplanie CO2

– układ sterowania

– rewersja układu

– zastosowana automatyka i jej regulacja

– dochłodzenie

Cena 1.250 PLN netto / osoby.

Termin: III / IV kwartał 2020 roku

Serwis instalacji CO2 – szkolenie III stopnia dla serwisu – 4 dni, głównie zajęcia praktyczne

– ciśnienia pracy

– zabezpieczenia ciśnieniowe

– zabezpieczenia elektryczne

– wymiana oleju

– wycieki czynnika: zagrożenia, znajdywanie i usuwanie

– powietrze w instalacji

– woda w instalacji

– nieprawidłowy czynnik lub jego skład

– typowe awarie

– odzysk czynnika z wybranych fragmentów instalacji

– chłodzenie oleju

– powrót oleju

– odolejacze

– filtry oleju

– regulacja poziomu oleju

– odzysk czynnika z wybranych fragmentów instalacji

– regulacja i serwis zaworów regulacyjnych

– regulacja i serwis zaworów bezpieczeństwa

– uprawnienia i przepisy

– czynności eksploatacyjne i serwisowe

– uprawnienia G2 nadzór

Cena 3.250 PLN netto / osoby.

Termin: II / III kwartał 2020 roku


Każdy uczestnik szkoleń ma też zapewnione pełne wsparcie techniczne i pomoc merytoryczną również po zakończeniu szkolenia.

Organizujemy szkolenia na terenie całej Polski przez cały rok.

Z poważaniem,

Agnieszka Maksalon

Kierownik działu szkoleń

Dyrektor Oddziału Zabrze

P.P.H.U. ReBaNo
tel. kom. +48 609-814-004